fbpx

Όροι Αγορών

Οι παρόντες «Όροι Αγορών» αφορούν σε αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας, ενώ αυτή καθαυτή η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από ξεχωριστούς «Όρους Χρήσης». Ο δε τρόπος χειρισμού των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν ο Πελάτης διαθέσει για την εκτέλεση της παραγγελίας του, περιγράφεται στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου». Όλοι οι ισχύοντες σχετικοί όροι βρίσκονται πάντα διαθέσιμοι σε ευδιάκριτο σημείο στη βάση του ιστότοπου.

Η καταχώρηση παραγγελίας από μέρους του Πελάτη ισοδυναμεί με δήλωση γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των Όρων Αγορών, καθώς και των λοιπών συμπληρωματικών όρων (αποστολή, απόρρητο κ.λπ.) που συνδέονται με την παραγγελία. 

1. Συμμετοχή: Υποβολή, Αποδοχή και Ολοκλήρωση
1.1. Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας

Η παραγγελία αγαθών ή/και υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει σε διάφορα σημεία του ιστότοπου και ολοκληρώνεται με το πάτημα του πλήκτρου «Καταχώρηση Παραγγελίας».

Στο σκέλος των παραγγελιών που αφορούν σε εμπράγματα προϊόντα η απόκτηση των οποίων προϋποθέτει μεταφορά στην έδρα του πελάτη (πχ βιβλία), δεκτές γίνονται αποκλειστικά οι παραγγελίες που δηλώνουν διεύθυνση παραλαβής εντός της ελληνικής επικράτειας. Τυχόν παραγγελία με δηλωθέν τόπο αποστολής διεύθυνση που βρίσκεται στο εξωτερικό, θεωρείται σε κάθε περίπτωση άκυρη και δεν γεννά καμία υποχρέωση υλοποίησή της από την Εταιρεία, ακόμη κι αν ο Πελάτης γίνει αποδέκτης αυτοματοποιημένων μηνυμάτων επιτυχούς καταχώρησης.   

1.2. Αποδοχή παραγγελίας

Η ηλεκτρονική αποστολή παραγγελίας στην ιστοσελίδα αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών ή υπηρεσιών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία, αλλά δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, έως ότου ο Πελάτης λάβει σχετική έγγραφη επιβεβαίωση αποδοχής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στη φόρμα παραγγελίας.  

Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει το μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας για τυχόν λάθη καταχώρησης, όπως ενδεικτικά εσφαλμένα στοιχεία αποστολής και επικοινωνίας, ποσότητες και χαρακτηριστικά των επιθυμητών προϊόντων κ.λπ. και να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή, το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα λήψης της ηλεκτρονικής ειδοποίησης. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παραγγελία θεωρούνται έγκυρα και εφαρμόζονται στη Σύμβαση Πώλησης.

Στην περίπτωση όπου ο Πελάτης δεν λάβει την ενημέρωση αποδοχής, τότε η παραγγελία θεωρείται ως μη γενόμενη. Εξαίρεση αποτελεί η μη παραλαβή αποδοχής λόγω λανθασμένης καταχώρησης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την πλευρά του πελάτη, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί αιτία παράλειψης της αποστολής ειδοποίησης.

Διαθεσιμότητα: Ο Πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της, καθώς αυτή μπορεί να επηρεάζεται από το δίκτυο των προμηθευτών της ή από τη φύση των υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά την υλοποίηση διοργανώσεων που προϋποθέτουν ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί εκ των υστέρων πρόβλημα διαθεσιμότητας, η Εταιρεία δύναται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και να προχωρήσει στην ακύρωσή της. 

Τυπογραφικά λάθη: Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει σύμβαση πώλησης στην περίπτωση όπου λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντα με εσφαλμένες πληροφορίες, όπως τιμές, προδιαγραφές, χαρακτηριστικά κ.λπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάλογο σφάλμα σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα, εκτός εάν περιλαμβάνει συναφή είδη που χρησιμοποιούνται ως ενιαίο σύνολο, οπότε ακυρώνεται στο σύνολό της.

1.3. Ολοκλήρωση παραγγελίας

Μετά τη λήψη της παραγγελίας και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως ενδεικτικά αιτούμενες ποσότητες αγαθών που δεν υπάρχουν στο σύνολό τους στο φυσικό απόθεμα ή υπηρεσίες που προϋποθέτουν ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων για να υλοποιηθούν, τότε ο Πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικώς ή γραπτώς προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφερόμενες εναλλακτικές του, διαφοροποιώντας ή και ακυρώνοντας συνολικά την παραγγελία του. 

Εφόσον η παραγγελία περιλαμβάνει εμπράγματα προϊόντα που χρίζουν αποστολής, ο Πελάτης λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αμέσως μόλις η συσκευασία παραδοθεί στη συνεργαζόμενη εταιρεία για τη μεταφορά της, ενώ στις πληροφορίες περιλαμβάνεται και ο αριθμός φορτωτικής για την παρακολούθηση της διαδικασίας παράδοσης στα συστήματα της μεταφορικής εταιρείας. 

Στην περίπτωση όπου η παραγγελία περιλαμβάνει υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο Πελάτης λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην παραγγελία του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες υλοποίησης καθώς και έγκαιρες ενημερώσεις -όπου χρειάζεται- για τον προγραμματισμό και τις τυχόν επιπλέον ενέργειες που απαιτούνται (πχ συμπλήρωση ερωτηματολογίων, δήλωση προτιμήσεων κ.λπ.).

2. Χρόνοι παράδοσης

Οι χρόνοι παράδοσης των αγαθών που αναφέρονται στη σελίδα κάθε προϊόντος ξεχωριστά, όπως για παράδειγμα «1 έως 3 ημέρες», αφορούν στον εκτιμώμενο χρόνο προετοιμασίας και μεταφοράς του προϊόντος στον πελάτη και υπολογίζονται κατά κανόνα βάσει μίας τυπικής παραγγελίας που περιλαμβάνει ένα τεμάχιο του εμφανιζόμενου προϊόντος, δεν έχει καταχωρηθεί μεταξύ αργιών και η διεύθυνση αποστολής δεν συνδέεται με δυσπρόσιτη περιοχή (κατά την έννοια που της αποδίδεται από την εκάστοτε συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία). Παραγγελίες που περιλαμβάνουν ποσότητες τεμαχίων που δεν μπορούν να καλυφθούν από το τρέχον απόθεμα ή συνδυασμό προϊόντων με διαφορετικές μεταξύ τους διαθεσιμότητες, είναι δυνατόν να απαιτήσουν περισσότερο χρόνο για την προετοιμασία τους, γεγονός που δεν μπορεί να εκληφθεί ως αθέτηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως όπου, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των προαναφερθέντων παραγόντων, ο χρόνος υλοποίησης διαφοροποιείται σημαντικά από τον αναγραφόμενο, ο Πελάτης ενημερώνεται σχετικά από την Εταιρεία, διατηρώντας το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας του.

Ανωτέρα βία: Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση των παραγγελιών (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), που οφείλονται σε περιπτώσεις οι οποίες δεν αφορούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεσή τους. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, υγειονομικοί περιορισμοί, προβλήματα προμηθευτών/ μεταφοράς/ παραγωγής, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η Εταιρεία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα που τυχόν έχει καταβάλει. 

3. Ελαττωματικά Προϊόντα

Σε περίπτωση ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος, η Εταιρεία οφείλει να την υλοποιήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Στην περίπτωση όπου ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα κατά την παραλαβή, οφείλει να το δηλώσει γραπτώς στην Εταιρεία, αμέσως μετά την παράδοση, την ίδια ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του ελαττώματος πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αποκατάστασης.  

Περιορισμός ευθύνης: Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος, για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

4. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εξ’ αποστάσεως σύμβαση πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών εντός χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών, από την: α) ημερομηνία παραλαβής του αγαθού, β) ημερομηνία σύναψης της σύμβασης όσον αφορά στις υπηρεσίες.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@polisis.gr. Τα δε εμπράγματα προϊόντα επιστρέφονται στην Εταιρεία με επιμέλεια και έξοδα του Πελάτη, χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της υπαναχώρησης. Μετά την παραλαβή των προϊόντων, η Εταιρεία επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που αφορούσε στη μεταφορά της αρχικής παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι είχει επιλεχθεί ο προτεινόμενες από την Εταιρεία πάροχος μεταφορικών υπηρεσιών.

Τα επιστρεφόμενα αγαθά πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώλησή τους, στην πλήρη αρχική τους συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενά τους (εξαρτήματα, έντυπα χαρακτηριστικών, αυτοκόλλητα, δώρα κ.λπ.). Ο Πελάτης φέρει ευθύνη για τυχόν οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χρήση που δεν ήταν απαραίτητη για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους πριν την υπαναχώρηση. 

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση: Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται: α) οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με έκδοση τιμολογίου, καθώς σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης δεν θεωρείται Καταναλωτής κατά την έννοια του Ν.2251/94, β) υπηρεσίες οι οποίες έχουν παρασχεθεί εξολοκλήρου ή η υλοποίησή τους έχει ήδη ξεκινήσει πριν την ημερομηνία της υπαναχώρησης.

5. Γενικοί όροι

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως τμήμα των παρόντων όρων, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

Επιστροφές χρημάτων που πραγματοποιούνται στους Πελάτες για οπουδήποτε λόγο (πχ ακύρωση παραγγελίας, υπαναχώρηση κ.λπ.), υλοποιούνται πάντα με τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποίησε ο Πελάτης κατά την παραγγελία του. Στην περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, η επιστροφή εκτελείται κατ’ εντολή της Εταιρείας από την Τράπεζα του Πελάτη, σε μορφή και χρόνο για τον οποίο η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Αντίστοιχα, διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων είναι πιθανόν να υπόκεινται σε χρεώσεις ή καθυστερήσεις πίστωσης (valuer), ανάλογα με την πολιτική κάθε Τράπεζας.   

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από Εταιρεία με έδρα την Αθήνα και ως εκ τούτου η Ελληνική Νομοθεσία διέπει τη λειτουργία της. Αν παρόλα αυτά ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθεί τους Νόμους της χώρας αυτής. 

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. 

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση συνεχίζει να ισχύει κανονικά. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επιχειρησιακή Στρατηγική

Προσφερόμενη Αξία

Η εξεύρεση καινοτόμων λύσεων αναφορικά με την κατεύθυνση της επιχείρησης, δεν είναι μόνο ένα ερώτημα στρατηγικής. Στο σημερινό πλαίσιο της μεταβαλλόμενης και σε αρκετές περιπτώσεις συνολικά αναδιαρθρούμενης παραγωγικής βάσης, είναι όρος βιωσιμότητας και προοπτικής της δραστηριότητας στο μέλλον. Η δική μας εμπειρία προέρχεται από τη συνολική αντίληψη των εξελίξεων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών παραμέτρων, της συμπεριφοράς των καταναλωτών και των τεχνολογικών εξελίξεων. Προσφέρουμε νέα ισχυρά πρότυπα (benchmarking) συγκρότησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και οργάνωσης των διαθέσιμων ανθρώπινων, οικονομικών, τεχνολογικών και γνωσιακών πόρων της επιχείρησής σας.

Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Marketing Plan

Προσφερόμενη Αξία

Ως υπεύθυνος για το Marketing της επιχείρησής σας χρειάζεται να διαμορφώσετε μία ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγισης της αγοράς. Αλλά, σε συνθήκες οικονομικής πίεσης αυτό συχνά υπερβαίνει τους συνηθισμένους τρόπους και εργαλεία που απέδιδαν στο παρελθόν. Η δική μας συνεισφορά αποσκοπεί στη χάραξη μίας επικαιροποιημένης ανταγωνιστικής στρατηγικής και τη διαμόρφωση ενός σχεδίου marketing που την υπηρετεί, σε ένα πλαίσιο που συνάδει με τους πόρους και τις ικανότητες της επιχείρησης. Η ομάδα μας συμβάλει επιπλέον στην εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη διαρκή βελτίωση και προσαρμογή του σχεδίου.

Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οργάνωση Πωλήσεων

Προσφερόμενη Αξία

Η οργάνωση των πωλήσεων είναι το επίκεντρο της ενεργητικής ανάπτυξης των εργασιών της επιχείρησή σας. Πώς μπορείτε να φτάσετε γρήγορα στον τελικό καταναλωτή, να προφυλαχτείτε από την αποσπασματική δουλειά και τη μειωμένη απόδοση, καθώς και την απώλεια εσόδων και εμπορικών ευκαιριών; Ένας τρόπος είναι να συμβουλευτείτε μία ομάδα συμβούλων που γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι πωλήσεις, έχουν εμπεριστατωμένη άποψη για την οργάνωση και τη διοίκησή τους, ενώ κατανοούν άριστα τα κίνητρα και τις προσωπικές δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ των πωλητών.

Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στρατηγική Προϊόντων

Προσφερόμενη Αξία

Τα εμπράγματα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα πρέπει να ικανοποιούν ουσιαστικές ανάγκες και επιθυμίες των αγοραστών και να είναι ανταγωνιστικά ως προς τα χαρακτηριστικά, τον τρόπο απόκτησης και την τιμή τους. Αλλά για να είναι πραγματικά κερδοφόρα για την επιχείρηση συχνά πρέπει να εντάσσονται σε μία ευρύτερη ομάδα συμπληρωματικών προϊόντων που εξυπηρετούν τη συνολική στρατηγική και την εικόνα της εταιρείας. Η εμπειρία μας σε αυτό το πολύπλοκο περιβάλλον προσδιορίζει τις προτεραιότητες και εντοπίζει τους τομείς στους οποίους μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις. Η ομάδα μας έχει συμμετάσχει σε πλήθος περιπτώσεων βελτίωσης και ανάπτυξης προϊόντων και έχει επεξεργαστεί σειρά εναλλακτικών προσεγγίσεων που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα κάθε προϊόντος ξεχωριστά.

Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πελατειακές Σχέσεις

Προσφερόμενη Αξία

Τι επιπτώσεις έχει στον κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία σας ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεστε το κοινό σας και τους πελάτες σας; Πώς θα διαφοροποιούνταν τα αποτελέσματά σας εάν απευθυνόσασταν σε ένα ευρύτερο δυνητικό πελατολόγιο ή εάν αξιοποιούσατε καλύτερα τον υπάρχον; Η μοντελοποίηση των διαδικασιών προσέγγισης του κοινού και η χρήση τεχνολογιών «εξόρυξης» κρίσιμων δεδομένων, εξασφαλίζουν τη μέγιστη αξιοποίηση όλων των ευκαιριών πώλησης. Οι καινοτόμες προσεγγίσεις σταδιακής επαύξησης των εσόδων ανά πελάτη βελτιώνουν σημαντικά την κερδοφορία της επιχείρησής σας.

Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προωθητικό Πλάνο

Προσφερόμενη Αξία

Τα προγράμματα προώθησης θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη φύση των προϊόντων, τις ιδιαιτερότητες του κλάδου δραστηριότητας και τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης. Αλλά για να είναι πραγματικά αποτελεσματικά θα πρέπει οι ενέργειες να εξυπηρετούν μία συγκεκριμένη στρατηγική και να αλληλοσυμπληρώνονται ώστε να αυξάνουν την ένταση και την αποτελεσματικότητα των προωθητικών μηνυμάτων. Η εμπειρία μας σε αυτό το σύνθετο επικοινωνιακό περιβάλλον προσδιορίζει τις προτεραιότητες, εντοπίζει τις ενδεδειγμένες ενέργειες και συμβάλει στη διαμόρφωση του περιεχομένου που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα σας σε αυτό τον τομέα.

Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ψηφιακή Στρατηγική

Προσφερόμενη Αξία

Η παρουσία της επιχείρησης σε μία σειρά εφαρμογών του διαδικτύου και η εξοικείωση των στελεχών της με τα σχετικά εργαλεία, δεν επαρκούν για να ενσωματώσουν αποδοτικά τη νέα πραγματικότητα. Η ψηφιακή εξάπλωση έχει σηματοδοτήσει βαθιές και έντονες αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά, υποβαθμίζοντας την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών προωθητικών εργαλείων. Οι σύμβουλοι μας προωθούν τη φιλοσοφία της δημιουργικής αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων χαράσσοντας εξατομικευμένες στρατηγικές δικτύωσης και εντάσσοντας σε αυτές τα ηλεκτρονικά μέσα που τις υπηρετούν.

Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ανάλυση Λογισμικών

Προσφερόμενη Αξία

Η αξιοποίηση της πληροφορικής στην επιχείρησής σας, δεν είναι μόνο μία προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών μέσω της αυτοματοποίησης και της μηχανογράφησης. Στο σημερινό πλαίσιο της δυναμικής και διαδραστικής αγοράς, μπορεί να προσδώσει μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε ένα πλήθος τομέων, όπως η δυναμική διαμόρφωση τιμών, η αξιοποίηση ευκαιριών πώλησης κ.α. Η δική μας προσέγγιση συνδυάζει τις δοκιμασμένες υψηλές δυνατότητες σχεδιασμού λογισμικών, με την πλήρη αξιοποίησή τους στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης επιχειρησιακής στρατηγικής.

Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εκπαίδευση Πωλήσεων

Προσφερόμενη Αξία

Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των στελεχών της επιχείρησης, δεν είναι μόνο η αφομοίωση κάποιων τεχνικών. Στο σημερινό περιβάλλον της εκρηκτικής δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών, οι συμβατικές μέθοδοι πωλήσεων βρίσκουν όλο και λιγότερη ανταπόκριση σε ένα κοινό που διαμορφώνει μία εντελώς νέα αγοραστική συμπεριφορά. Η δική μας εκπαιδευτική προσέγγιση αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής διορατικότητας των στελεχών σας, ενσωματώνοντας στην καθημερινή δράση προωθημένες στρατηγικές επικοινωνίας. Τα πωλησιακά μηνύματα κωδικοποιούνται στη βάση παρακινητικών διλημμάτων και η προσφερόμενη αξία περιγράφεται σε υπερβατικά σχήματα υψηλής σημαντικότητας τόσο για τους τελικούς καταναλωτές όσο και για τους εταιρικούς πελάτες.

Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

  ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Επικοινωνία με Συγγραφέα

  Συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

   AI STRATEGY & TOOLS

   AI Εξυπηρέτηση

   Προσφερόμενη Αξία

   Επενδύουμε σε μία εντελώς διαφορετική αντίληψη για την εξυπηρέτηση των πελατών μέσω ψηφιακών βοηθών. Αφήνοντας πίσω τον δενδροειδή σχηματισμό ερωταπαντήσεων, προχωράμε τώρα στην ενσωμάτωση γλωσσικών μοντέλων που ενισχύουν σημαντικά τη δυνατότητα κατανόησης των αιτημάτων που διατυπώνονται σε φυσική γλώσσα και πολύπλοκων νοηματικών ροών με πολλές ερωτήσεις και απαντήσεις. Η συνεπακόλουθη ανταπόκριση του AI Chatbot σε κάθε είδους πιθανό σενάριο χρήσης -ακόμη κι αν αυτό δεν έχει προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό του- ανοίγει το δρόμο σε μία στρατηγική εφαρμογής που δεν αντλεί πλέον τα οφέλη της μόνο από την αυτοματοποίηση της εξυπηρέτησης, αλλά και από τη δημιουργική αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας επαφής με τον πελάτη.

   Υπηρεσίες

   AI STRATEGY & TOOLS

   AI Digital Marketing

   Προσφερόμενη Αξία

   Αξιοποιούμε στην πράξη τις τεράστιες δυνατότητες των μηχανισμών μηχανικής μάθησης να προβλέπουν τη συμπεριφορά των πελατών αναγνωρίζοντας τα μοτίβα της αλληλεπίδρασής τους με τα μέσα του ψηφιακού μάρκετινγκ. Σε αυτό το πλαίσιο, το περιεχόμενο προσαρμόζεται αυτόματα στις ατομικές προτιμήσεις καθενός από τους αποδέκτες, η στόχευση των καμπανιών βελτιώνεται δραματικά ενώ η διαλειτουργικότητα και η αυτοματοποίηση ενισχύονται, οδηγώντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του προωθητικού πλάνου σε εντελώς πρωτόγνωρα επίπεδα.

   Υπηρεσίες

   Προσφερόμενη Αξία

   Αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουμε όλες τις σημαντικές παραμέτρους βελτιστοποίησης της αναζητησιμότητας (SEO), όπως την ποιότητα του περιεχομένου, την τεχνική υποδομή, την εμπειρία του χρήστη και την εξωτερική διασύνδεση. Μεταφέρουμε τον άξονα δράσης από την πρόβλεψη στη δυναμική βελτιστοποίηση του SEO, εστιάζοντας στην αυτοματοποιημένη προσαρμογή  στις εξελισσόμενες τάσεις του κοινού, στις αντίστοιχες δραστηριότητες του ανταγωνισμού αλλά και στις τεχνικές και τεχνολογικές αλλαγές των πλατφορμών αναζήτησης. 

   Υπηρεσίες

   Προσφερόμενη Αξία

   Εστιάζουμε στην αυτοματοποιημένη ανταπόκριση του ιστότοπου στις ιδιαίτερες ανάγκες, επιθυμίες και προτιμήσεις καθενός από τους επισκέπτες του ξεχωριστά. Η προχωρημένη AI εργαλειοθήκη μας δεν περιορίζει τη δράση της σε περιμετρικές ενέργειες εξατομίκευσης, αλλά προχωρά σε μεγάλης έκτασης προσαρμογές που εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο στο περιεχόμενο, στη διάταξη του μενού, την κατηγοριοποίηση και την κριτηριοποίηση του προϊοντικού καταλόγου. Στοιχεία που βελτιώνουν θεαματικά την εμπειρία χρήσης, ενισχύοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα και τα ποσοστά μετατρεψιμότητας.

   Υπηρεσίες

   AI STRATEGY & TOOLS

   AI Customer Loyalty

   Προσφερόμενη Αξία

   Διαμορφώνουμε ένα πολύμορφο τεχνολογικό, μεθοδολογικό και επικοινωνιακό πλαίσιο που στοχεύει στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών μεταξύ του καταναλωτή και της μάρκας. Στον πυρήνα αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η βαθιά κατανόηση της ατομικής συμπεριφοράς καθενός από τους πελάτες ξεχωριστά και η πρακτική αξιοποίησή της στην ανάπτυξη πολυκαναλικών δράσεων που κλιμακώνουν το ενδιαφέρον και καλλιεργούν ισχυρές και διαρκείς σχέσεις. 

   Υπηρεσίες

   AI STRATEGY & TOOLS

   AI Business Analysis

   Προσφερόμενη Αξία

   Προωθούμε τεχνολογίες που προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τους αυτοματισμούς στη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων. Με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης η λεπτομέρεια και η ακρίβεια των προβλέψεων έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο σε μία εντελώς διαφορετική εποχή ανάλυσης και σχεδιασμού κάθε πτυχής της επιχειρησιακής λειτουργίας.  

   Υπηρεσίες

   AI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

   Συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

    POLISIS CRM

    Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

    Συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

     POLISIS CRM MED

     Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

     Συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

      Συνδυαστική Προβολή

      Κανένα ψηφιακό μέσο προβολής δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτοδύναμα έναν υψηλό λόγο απόδοσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

      Η εισαγωγή νέων διαφημιζόμενων, η άνοδος των τιμών της πλατφόρμας, αλλά και, τελικά, η μείωση της ανταποκρισιμότητας του κοινού, αργά ή γρήγορα, καθιστούν το μέσο οριακά επικερδές. Παρόλα αυτά, η συνολική απόδοση όλων των ενεργειών του ψηφιακού μάρκετινγκ μπορεί να γίνει σημαντικά επικερδής, καθώς η συνδυαστική ισχύς και οι ενέργειες αφοσίωσης του πελατολογίου μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για παράδειγμα, η υλοποίηση ειδικών ενεργειών προβολής προς το τμήμα των επισκεπτών της ιστοσελίδας που δεν πραγματοποιεί αγορές, μπορεί να αυξήσει δευτερογενώς τους δείκτες αποδοτικότητας της πηγής τους. Ή, οι ενέργειες που επιδιώκουν να πείσουν τους πελάτες να επαναλάβουν τις αγορές τους, μπορούν να καταστήσουν τις καμπάνιες ψηφιακού μάρκετινγκ εξαιρετικά προσοδοφόρες.
      Στην Polisis, θα βρείτε τον ιδανικό συνεργάτη που θα σχεδιάσει και θα «τρέξει» το σύνολο των καμπανιών σας σε όλα τα βασικά μέσα της ψηφιακής προβολής (social media, μηχανές αναζήτησης, email marketing κ.λπ.), εφαρμόζοντας μία ολοκληρωμένη συνδυαστική στρατηγική, στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησής σας. Εμπιστεύεστε τους συνεργάτες και θέλετε μόνο να ενισχύσετε τη δουλειά τους; Αφήστε σε εμάς τον γενικό συντονισμό και τη συμβουλευτική καθοδήγησή τους και δείτε τη βελτίωση στα νούμερα των πωλήσεών σας.

      Εξατομικευμένη Στρατηγική

      Προϋπόθεση για μία πραγματικά επιτυχημένη παρουσία στην ψηφιακή αγορά, είναι η διαμόρφωση μίας επιχειρησιακής στρατηγικής που ανταποκρίνεται στο νέο πλαίσιο που έχουν επιβάλλει τα ψηφιακά εργαλεία.

      Το ψηφιακό περιβάλλον έχει επιβάλλει σημαντικές αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, μία παραγωγική εταιρεία που επιθυμεί να δημιουργήσει ένα eShop λιανικής πώλησης των προϊόντων της, ίσως βρεθεί στη δύσκολη θέση να ανταγωνίζεται τους πελάτες χονδρικής που διατηρεί, «κανιβαλίζοντας» με αυτό τον τρόπο τις πωλήσεις της και δημιουργώντας τριβές στο εμπορικό της δίκτυο. Από την άλλη μεριά, ένα κατάστημα ρούχων, μπορεί να ανακαλύψει ότι δεν χρειάζεται να διατηρεί φυσικό απόθεμα προϊόντων προκειμένου να πραγματοποιεί πωλήσεις στο διαδίκτυο, ανατρέποντας έτσι το παραδοσιακό μοντέλο των αγορών της.
      Οι Σύμβουλοι της Polisis είναι ειδικοί στη διαμόρφωση Ψηφιακών Στρατηγικών για κάθε Επιχείρηση και Κλάδο δραστηριοποίησης. Θα σας καθοδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου κερδοφορίας, συμπληρώνοντας ή/ και εξελίσσοντας την υπάρχουσα εμπορική σας δομή. Ταυτόχρονα, θα επιλέξουν ανάμεσα στο πλήθος των ψηφιακών εργαλείων εκείνα που «κουμπώνουν» στη στρατηγική, αλλά και τους διαθέσιμους πόρους (οικονομικούς, γνωσιακούς, ανθρώπινους, τεχνολογικούς) της επιχείρησής σας.

      Τεχνική Υποστήριξη

      Κλειδί της επιτυχίας αποτελεί η ικανότητα της επιχείρησης να εφαρμόζει στο τεχνικό επίπεδο τις αποφάσεις που λαμβάνει στο αντίστοιχο εμπορικό.

      Η ολοκληρωμένη τεχνική εφαρμογή των διοικητικών αποφάσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης στην Ψηφιακή Αγορά. Για παράδειγμα, η εισαγωγή μίας ενέργειας ανταμοιβής των πελατών, η συνεργασία με ένα νέο Market Place ή, η διασύνδεση του eShop με το εμπορολογιστικό κύκλωμα, είναι ενέργειες που η εφαρμογή τους απαιτεί διαφορετικά επίπεδα τεχνικών γνώσεων, αλλά και κατανόησης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
      Στην Polisis, έχουμε τη δυνατότητα να παράσχουμε πολλαπλών επιπέδων τεχνική υποστήριξη, είτε αναλαμβάνοντας το πλήρες έργο, είτε συνεργαζόμενοι με τους τεχνικούς της επιχείρησής σας, ανάλογα με την εξέλιξη των απαιτήσεων. Θα κατασκευάσουμε την ιστοσελίδα σας, αλλά και θα υποστηρίξουμε τεχνικά αυτή που ήδη έχετε, επιλύοντας κάθε μικρό μικρό ή μεγάλο πρόβλημα, είτε αυτό αφορά σε δομικά κατασκευαστικά ζητήματα, είτε βλάβες. Θα ενσωματώσουμε νέες δυνατότητες μέσω προδιαμορφωμένων λύσεων (plugins), αλλά και, θα αναπτύξουμε από το μηδέν οποιοδήποτε λύση εξυπηρετεί τις εμπορικές σας επιδιώξεις.

      DIGITAL MARKETING

      Ολοκληρωμένο πακέτο που προσαρμόζεται στο πλάνο, την οργάνωση και τον προϋπολογισμό σας

      Social Media Καμπάνιες

      Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπανιών στα Social Media, με έμφαση στο Facebook, το Instagram, το YouTube κ.α.

      Αναζητησιμότητα (SEO)

      Εφαρμογή τεχνικών που θα καταστήσουν την ιστοσελίδα σας φιλική στις μηχανές αναζήτησης, προωθώντας την ψηλά στη λίστα αποτελεσμάτων.

      Google Καμπάνιες

      Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπανιών στη διαφημιστική πλατφόρμα της Google, στα δίκτυα αναζήτησης και προβολής.

      Content Marketing

      Στρατηγική και συντονισμός υλοποίησης, επιλογή εργαλείων προβολής και δημιουργία περιεχομένου.

      eMail Μάρκετινγκ

      Στρατηγική, επιλογή και ρύθμιση πλατφόρμας, ανάπτυξη αυτοματισμών και υλοποίηση των αποστολών (Newsletter).

      Τεχνικές Αφοσίωσης

      Σχεδιασμός και υλοποίηση εξατομικευμένων μεθόδων που επιτυγχάνουν επαναληπτικές αγορές και αφοσίωση των πελατών.

      Μιλήστε με έναν σύμβουλό μας

      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DIGITAL MARKETING

      Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

      Συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

       WEBSITE BUILDING

       Strategic development by Polisis

       Κατασκευή Ιστοσελίδας

       Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ιστοσελίδας που περιλαμβάνει: το concept, τη συγγραφή των κειμένων, το εικαστικό και την κατασκευή.

       Τεχνική Υποστήριξη

       Επίλυση μικρών ή μεγαλύτερων τεχνικών προβλημάτων, στην ιστοσελίδα, το δίκτυο προβολής ή και σε άλλα συναφή συστήματα.

       Digital Branding

       Δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας της επιχείρησης, σε αρμονία με τη στρατηγική της και τη θέση της στη φυσική αγορά.

       Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

       Βλέπουμε την κατασκευή ως εργασία μάρκετινγκ.

       Δημιουργούμε ολοκληρωμένους ιστότοπους που ανταποκρίνονται στη στρατηγική και τις εμπορικές σας επιδιώξεις.

       Impeka - Premium WordPress Multipurpose theme by Greatives

       Ολοκληρωμένα ψηφιακά έργα που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της ιδέας, το περιεχόμενο και το τεχνικό μέρος της κατασκευής.

       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE BUILDING

       Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

       Συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

        ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

        Η Επικοινωνία Επιρροής
        των Πελατών

        Πώς να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα της ομάδας πωλήσεων της επιχείρησης σας.

        Περιγραφή προγράμματος.

        Σε μία αγορά όπου όλοι οι πωλητές χρησιμοποιούν τις ίδιες «τεχνικές πωλήσεων», τη διαφορά κάνει εκείνος που κατανοεί καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αγοραστικές αποφάσεις.

        Πλήθος επιστημονικών αποδείξεων φανερώνει ότι οι αγοραστικές αποφάσεις λαμβάνονται στην πλειοψηφία τους ως αποτέλεσμα υποσυνείδητων και αυθόρμητων αντιδράσεων. Η εμπλοκή «λογικών» επιχειρημάτων από την πλευρά του πωλητή συνήθως δεν διευκολύνει τον υποψήφιο πελάτη. Αντίθετα, τον φέρνει αντιμέτωπο με μία δύσκολη διαδικασία μελέτης όλων των στοιχείων που αφορούν στο προϊόν (σκοπιμότητα, πρακτικότητα, τιμή, προσαρμογή κ.λπ.). Το αποτέλεσμα είναι συνήθως η αναβολή ή η ματαίωση της αγοραστικής απόφασης.

        Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του πωλητή. Σκοπός του πωλητή δεν είναι μόνο να παρουσιάσει τα προϊόντα που προωθεί, αλλά κυρίως να κινητοποιήσει τον υποψήφιο πελάτη προς τη λήψη της απόφασης. Για να επιτευχθεί αυτό ο πωλητής εκπαιδεύεται στους τρόπους παράκαμψης των εμποδίων που βρίσκονται στο μυαλό του πελάτη επιδρώντας στο υποσυνείδητό του και διεγείροντας μία σειρά κοινωνικών, βιολογικών και ψυχολογικών “αυτοματισμών” ικανών να κινητοποιήσουν την άμεση αγοραστική δράση.

        ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

        Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
        Εργαλεία Επιρροής Πελατών

        Θεματολογία

       • Κατανόηση του τρόπου λήψης των αγοραστικών αποφάσεων.
       • Στοιχεία και ανάλυση των ασυνείδητων μορφών λήψης αγοραστικών αποφάσεων.
       • Δημιουργία ενός νέου κώδικα επικοινωνίας που μιλάει απευθείας στο κέντρο λήψης αποφάσεων του εγκεφάλου.
       • Οι Αντιθέσεις και τα Διλήμματα ως μέσα διευκόλυνσης του πελάτη.
       • Τρόποι δημιουργίας εντυπώσεων και δυνατών συναισθημάτων που μένουν στη μνήμη.
       • Τρόποι μείωσης του ρίσκου που συνοδεύει κάθε αγοραστική απόφαση.
       • Δημιουργία συνθηκών που ενισχύουν την εμπιστοσύνη του πελάτη στη γνώμη και τις προτάσεις του πωλητή.
       • Νέοι τρόποι για να «ανοίξει η πόρτα» του καινούργιου πελάτη.
       • Νέοι τρόποι για γίνει κάποιος τακτικός πελάτης μας.
       • Το κρίσιμο δίλημμα: Ο πωλητής προσφέρει Εξέλιξη ή Ανατροπή;
       • Τρόποι δημιουργίας σχέσεων αμοιβαίας συμπάθειας πέραν της τυχαίας «χημείας» μεταξύ κάποιων προσώπων.
       • Ευκαιρίες πρακτικής εφαρμογής των νέων γνώσεων κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.
       • Παρουσίαση επιλεγμένων Video, διαδραστικές ασκήσεις και μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων.
       • Σκοπός

        Ο εμπλουτισμός των γνώσεων για τις συνθήκες που διαμορφώνουν τις αγοραστικές αποφάσεις και η εξάσκηση σε πρακτικές που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, βελτίωση των ικανοτήτων στη δημιουργία ερεθισμάτων ενεργοποίησης των αγοραστικών αντανακλαστικών των πελατών.

        Κοινό

        Απευθύνεται σε έμπειρους και νεοεισερχόμενους πωλητές, νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, τελειόφοιτους ή απόφοιτους σχολών marketing ή διαφήμισης, στελέχη επιχειρήσεων που ο ρόλος τους επιβάλει μαζική ή προσωπική επικοινωνία με τους πελάτες και το ευρύτερο κοινό.

        Διάρκεια Προγράμματος

        -Εννέα (9) ώρες
        -Δύο (2) εκπαιδευτικές ημέρες

        Ημερομηνίες υλοποίησης

        Αναμένεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος.

        Κόστος Συμμετοχής

        Εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε.): 220,00 €
        Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.,Ε.Ε., Ατομικές): 160,00 €
        Ιδιώτες: 120,00 €

        Ενδοεπιχειρησιακή υλοποίηση

        Το πρόγραμμα διαμορφώνεται και υλοποιείται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης και υλοποιείται εσωτερικά.

        ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

        360° Digital Marketing

        Η Στρατηγική και τα Εργαλεία του Ψηφιακού Μάρκετινγκ

        Σχετικά με το Workshop.

        Θα συνθέσετε το πολύμορφο τοπίο των πολλών ψηφιακών εργαλείων, ώστε να είστε σε θέση να διαμορφώνετε και να υλοποιείτε ολοκληρωμένες ψηφιακές στρατηγικές στην επιχείρησή σας. Η ύλη του προγράμματος αναπτύχθηκε επάνω στις σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει η μετά-COVID 19 ψηφιακή εποχή στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ενώ, παράλληλα, εστιάζει στην ελληνική εμπειρία χρήσης του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, αποφεύγοντας τους τεχνικούς πλεονασμούς και τις ορολογίες.

        ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

        Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 360° Digital Marketing

        Θεματολογία

        Α) Το προφίλ του ψηφιακού καταναλωτή:

        Η απέραντη περίοδος της αγοραστικής επώασης
        Η πρόσβαση στη λεπτομέρεια
        Ο ενισχυμένος ρόλος των αξιολογήσεων
        Η επανασύσταση της εταιρικής εικόνας
        Ο κοινωνικός, ασφαλής και δυνατός καταναλωτής
        Η ανυπόμονη φύση του αγοραστή
        Η τιμή στο επίκεντρο του ανταγωνισμού

        Β) Η προσέγγιση της ψηφιακής αγοράς:

        Η αλλαγή της επικοινωνιακής στόχευσης
        Η πρόκληση του νέου ανταγωνισμού
        Οι απαραίτητες εσωτερικές οργανωτικές αλλαγές
        Οι αντιστάσεις της παλιάς δομής
        Η σταδιακή μετάλλαξη των καταναλωτών
        Η διαφορετική φύση των κλάδων της οικονομίας
        Η συνύπαρξη συμβατικού και ψηφιακού μάρκετινγκ
        Ο ενάρετος κύκλος της κερδοφορίας
        Οι ακριβοί συνεργάτες μπορεί να αποδειχθούν φθηνοί

        • Η κατοχύρωση του ονόματος
        • Η φιλοξενία του ονόματος
        • Η κατασκευή της ιστοσελίδας
        • Πρόσθετα υποσυστήματα για επιπλέον εργασίες
        • Η εμφάνιση της ιστοσελίδας
        • Φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό
        • Ο διαχωρισμός του περιεχομένου από την κατασκευή
        • Η φιλοσοφία του σχεδιασμού
        • Η κατάταξη των αποτελεσμάτων
        • Η σημασία της πρώτης σελίδας
        • Βελτιστοποίηση αναζητησιμότητας της ιστοσελίδας
        • Προβολή στη μηχανή αναζήτησης της Google
        • Προώθηση προϊόντων στη Google

        Α) Οι τύποι και τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου
        (Εταιρικά νέα, Γνώμες και συμβουλές, Παρουσιάσεις, Οδηγίες χρήσης και συντήρησης, Λευκές βίβλοι, Συνεντεύξεις, Έρευνες, Live Demos)

        B) Τα υλικά και τα μέσα
        (Κείμενο, Φωτογραφία, Video, Animation, Γραφικά, Infographic, Slide Show, E-Book, Podcast)

        • Τα τέσσερα μοντέλα λειτουργίας του eshop (φυσικού καταστήματος, λιανικής πώλησης, χονδρικής πώλησης, λιανικής από εταιρεία χονδρικής)
        • Τιμές και περιθώρια κέρδους
        • Η επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας κατασκευής
        • Τα απαραίτητα εργαλεία (χρέωση πιστωτικών καρτών, έκδοση vouchers ταχυμεταφοράς, εγγραφή σε newsletter, social login, πόντοι επιβράβευσης, δωροεπιταγές κ.α.)
        • Ο τρόπος παρουσίασης των προϊόντων (τίτλοι, περιγραφές, εικόνες κ.λπ.)
        • Ενίσχυση της αξιοπιστίας
        • Τα συχνότερα προβλήματα με τους πελάτες
        • Τα βασικά χαρακτηριστικά της συμμετοχής μας
        • Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων
        • Η συχνότητα των αναρτήσεων
        • Ο τρόπος να αναπτύξουμε την κοινότητά μας
        • Προώθηση των δημοσιεύσεων
        • Δημιουργία διαφημιστικών εκστρατειών στα Facebook/ Instagram
        • Δημιουργία καταστήματος στο Facebook
        • Η τυπολογία των επιλογών διασύνδεσης (σύγκριση τιμών, market places, marketing tools, click tobuy)
        • Στρατηγική χρήσης και συνδυασμένες ενέργειες
        • Προβολή και πωλήσεις στο Skroutz
        • Προβολή στο Glami
        • Πωλήσεις στο Public Market Place
        • Affiliate Δίκτυα (το παράδειγμα του Linkwise)
        • Σκοπιμότητα και βασικά χαρακτηριστικά
        • Ποιότητα λίστας παραληπτών (μέγεθος, σχέση, εγγραφή, χρήση, παλαιότητα)
        • Το περιεχόμενο των μηνυμάτων (θέμα, ερωτήματα, αριθμοί, συντομία, ισορροπία, κωδικοποίηση, προσαρμογή)
        • Αυτοματοποιημένες αποστολές email (καλωσόρισμα, up sales, εγκαταλειμμένο καλάθι, προσαρμογή σε ενδιαφέροντα, επαναληπτικές αγορές, ατομικές προσφορές, προσωπικές ευχές, πιστότητα, μετεωρολογικές προσφορές, αξιολογήσεις)
        • Η επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας αποστολής email
        • Η διαχείριση της ψηφιακής φήμης μας
        • Τρόποι δημιουργίας λίστας παραληπτών
        • Πηγές συλλογής δεδομένων
        • Κεντρική διαχείριση δεδομένων
        • Προστασία προσωπικών δεδομένων
        • Η στρατηγική της δημιουργίας αφοσιωμένων πελατών
        • Η δύναμη της εταιρικής διαφορετικότητας
        • Κατασκευή ιστοσελίδας με τη χρήση της πλατφόρμας WordPress
        • Δημιουργία καμπάνιας στην πλατφόρμα της Google
        • Δημιουργία καμπάνιας στην πλατφόρμα της Facebook
        • Δημιουργία καμπάνιας Newsletter
        • Δημιουργία καμπάνιας αυτοματοποιημένου e-mail
        • Αξιολόγηση δεδομένων καμπάνιας

        Εκπαιδευτικοί στόχοι

        ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: Κατανόηση της λειτουργίας των σημαντικότερων ψηφιακών εργαλείων: ιστοσελίδα, eshop, μηχανές αναζήτησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μάρκετινγκ περιεχομένου, πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, αποστολή newsletters κ.λπ.

        ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Επιλογή των κατάλληλων προωθητικών εργαλείων, συνδυασμοί μεταξύ τους και αλληλοενίσχυση της αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο εξατομικευμένων επιχειρησιακών στρατηγικών.

        ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Ανάλυση των πόρων (χρόνος, χρήμα, δεξιότητες κ.λπ.) που απαιτεί η αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών εργαλείων, των τρόπων μέτρησης της απόδοσης, αλλά και των προσδοκίων που μπορούμε να έχουμε από την αξιοποίησή τους.

        Κοινό

        Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, Στελέχη τμημάτων Μάρκετιγκ και Εμπορικής Διεύθυνσης, Επιχειρηματίες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων (Start-Ups), Φοιτητές και Σπουδαστές σχολών Διοίκηση και Οικονομίας.

        Τρόπος διδασκαλίας

        Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 9 ώρες και υλοποιείται σε δύο διαφορετικές ημέρες, σε φυσική αίθουσα, στο κέντρο της πόλης.

        Κόστος Συμμετοχής

        -Εταιρική Συμμετοχή (με τιμολόγιο): 190€
        -Ατομική Συμμετοχή (με απόδειξη παροχής): 140€
        -Προνομιακή συμμετοχή (φοιτητής/ άνεργος): 90€

        Συμπληρωματικό Υλικό

        Παρέχεται δωρεάν το βιβλίο Η Μάχη για την Ψηφιακή Αγορά, καθώς και βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος.

        Ενδοεπιχειρησιακή υλοποίηση

        Το πρόγραμμα διαμορφώνεται και υλοποιείται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης και υλοποιείται εσωτερικά.

        Τεχνική Ενημέρωση

        Το συγκεκριμένο τμήμα του ιστότοπου βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης ή άλλου τύπου τεχνικές εργασίες.

        Ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση! Παρακαλούμε επιστρέψτε αργότερα.

        Τεχνική Ενημέρωση

        Το συγκεκριμένο τμήμα του ιστότοπου βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης ή άλλου τύπου τεχνικές εργασίες.

        Ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση! Παρακαλούμε επιστρέψτε αργότερα.

         Μείνετε σε επαφή
         Λάβετε τα νέα της Polisis


         Πληκτρολογήστε